Szukaj

dzisiaj jest 26/05/2024 08:38

ZREALIZUJ SWÓJ POMYSŁ DZIĘKI INICJATYWIE LOKALNEJ

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie ? Nie zwlekaj złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Do 30 września br. można składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2016.

Inicjatywa lokalna rozumiana, jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.

W ramach inicjatywy lokalnej możesz składać wnioski dotyczące:
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz:
– działalności charytatywnej,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promocji i organizacji wolontariatu,
– edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego,
– działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
– ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej należy złożyć:
– osobiście w kancelarii urzędu, ul. Śląska 11/13;
– pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;
– w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres: info@czestochowa.um.gov.pl.

Sposób realizacji inicjatywy lokalnej

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa jednostka merytoryczna Miasta Częstochowy wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Częstochowy z wnioskodawcą.

Ważne pliki do pobrania:
– wzór wniosku: http://ngo.czestochowa.pl/page/file.php?id=3606
– oświadczenie woli: http://ngo.czestochowa.pl/page/file.php?id=3607
– lista mieszkańców wraz z upoważnieniem: http://ngo.czestochowa.pl/page/file.php?id=3608

Autor: Marcin Biś
Źródło: www.ngo.czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze