Szukaj

dzisiaj jest 23/05/2024 11:46

Sprawdź jak postępować z odpadami zielonymi

Z pierwszym dniem lipca zmienił się sposób postępowania z odpadami zielonymi wytworzonymi wyłącznie na posesjach zamieszkanych. Sprawdź jak należny postępować. 

Odpady zielone należy:

a) gromadzić w odpowiednich pojemnikach, w kolorze brązowym, przeznaczonych na odpady komunalne ulegające biodegradacji. W miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień dopuszcza się dodatkowo możliwość deponowania odpadów zielonych w niewykorzystywanych pojemnikach na popiół. Dotyczy to wyłącznie skoszonej trawy, chwastów, liści

lub

b) we własnym zakresie przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (w skrócie TPSZOZ), funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach lub do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (w skrócie SPSZOZ) lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco.

TPSZOZ to kontenery kupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ustawiane na terenie Gminy Miasta Częstochowy, w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych, podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych. TPSZOZ funkcjonuje w okresie całego roku, za wyjątkiem stycznia. Ze względu na potrzeby mieszkańców okres ten może ulec wydłużeniu. Punkty te będą sukcesywnie likwidowane.

Z zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej do 7 lokali włącznie, odpady zielone będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach.

źródło: UM Częstochowy
[mb]

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze