Szukaj

dzisiaj jest 26/05/2024 07:22

SPRAWDŹ CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM

Budżet Obywatelski

Jeszcze przez ponad miesiąc (tj. do 27. lipca) można zgłaszać swoje propozycję do tegorocznej edycji częstochowskiego budżetu partycypacyjnego. Poniżej przedstawiamy informacje, które powinieneś wiedzieć o budżecie obywatelskim.

W Częstochowie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego z miejskiej puli przeznaczono 6 661 679,00 zł. Z kwoty tej wynika wartość na realizację przedsięwzięć o charakterze dzielnicowym oraz ogólnomiejskim. Zadania o charakterze dzielnicowym dotyczą wyłącznie potrzeb mieszkańców danej dzielnicy, natomiast zadania o charakterze ogólnomiejskim dotyczą potrzeb wszystkich mieszkańców Częstochowy.

Algorytm podziału środków
Środki z budżetu partycypacyjnego zostały przeznaczone w następujący sposób:
– na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 1 665 420,00 zł. – 25%,
– na zadania o charakterze dzielnicowym: 4 996 259,00 zł. – 75% przy zastosowaniu algorytmu podziału:
a. 10% – kwota bazowa – jednakowej wysokości dla każdej z dzielnic,
b. 20%- kwota uwzględniająca udział obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta,
c. 45% – kwota uwzględniająca udział liczbowy mieszkańców dzielnic w stosunku do liczby mieszkańców miasta

Podział środków na dzielnice:
Błeszno – 222 974 zł
Dźbów – 189 324 zł
Gnaszyn-Kawodrza – 177 473 zł
Grabówka – 155 405 zł
Kiedrzyn – 136 992 zł
Lisiniec – 254 495 zl
Mirów – 162 639 zł
Ostatni Grosz – 134 013 zł
Podjasnogórska – 97 460 zł
Północ – 487 435 zł
Raków – 342 549 zł
Stare Miasto – 200 142 zł
Stradom – 285 155 zł
Śródmieście – 242 422 zł
Trzech Wieszczów – 182 351 zł
Tysiąclecie – 436 146 zł
Wrzosowiak – 422 436 zł
Wyczerpy-Aniołów – 292 090 zł
Zawodzie-Dąbie – 319 668 zł

Zadania do budżetu partycypacyjnego mieszkańcy mogą zgłaszać:
a) pisemnie na specjalnym formularzu, który dostępny jest:
– na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl
– w Wydziale Polityki Społecznej (budynek USC, ul. Focha 19/21, pokój 29, 1 piętro),
– w informacjach ogólnych głównych budynków Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5),
– w Poradniku Interesanta na stronie internetowej www.czestochowa.pl

Wypełniony formularz należy złożyć:
– osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3),
– pocztą na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa)

b) elektronicznie:
– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Częstochowa www.sekap.pl i www.ePUAP.gov.pl,
– za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl

Weryfikacja formalno – prawna
– zgłoszenia propozycji zadania na właściwym formularzu,
– zgłoszenia i podpisania formularza przez uprawnioną osobę (mieszkańca Częstochowy), w przypadku, jeśli formularz składa osoba niepełnoletnia – podpisania formularza przez rodzica/opiekuna prawnego,
– wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza,
– czy zadanie mieści się w kategorii zadania własnego miasta,
– czy zadanie jest zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku objęcia takim planem),
– dostępności obiektu dla mieszkańców, w przypadku zadań realizowanych w obiektach zamkniętych,
– lokalizacji zadania – zadanie musi być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nie przeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel, (dotyczy zadania inwestycyjnego), zadania nie inwestycyjne mogą być realizowane na terenie całego miasta z zastrzeżeniem dostępności przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców,
– możliwości realizacji zadania w trakcie jednego roku budżetowego,
– technicznej możliwości wykonania zadania w trakcie jednego roku budżetowego,
– przyszłych kosztów eksploatacji.
– ogólnodostępności dla mieszkańców miasta,
– kosztu realizacji zadania.

Zasady głosowania na wybrane projekty
– głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów propozycją zadań. Do dyspozycji głosującego będzie 10 punktów do podziału dla zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla zadań o charakterze dzielnicowym. Na każde zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż przeznaczono do tego celu pula,
– prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec miasta, który w dniu głosowania ukończył 13 lat
– glosowanie odbywać będzie się: elektronicznie (na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl), korespondencyjnie (poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miasta Częstochowy) oraz osobiście (w wyznaczonych punktach).

Ważne daty:
27 maja – 27 lipca: zgłaszanie propozycji zdań
27 maja – 14 września: weryfikacja formalnoprawna propozycji zdań
22 września: opublikowanie propozycji zadań pozytywnie zweryfikowanych
23 września – 9 października: spotkania w dzielnicach
23 września – 30 października: promocja zadań poddanych pod głosowanie
2 listopada – 8 listopada: głosowanie na najlepsze pomysły
Do 18 listopada: upublicznienie wyników głosowania

Budżet Partycypacyjny jako element Inicjatywy lokalnej
Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Stworzenie inicjatywy lokalnej powstało w celu poszerzenia działalności społecznej na poprawę warunków życia mieszkańców danego miasta. Zadania, które mogą zostać zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały uwzględnione w ustawie o działalności pożytku publicznego (art. 19 b1). Takimi zadaniami mogą być m.in.:
– budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
– działalność charytatywna,
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
– pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– edukacja, oświata i wychowanie,
– działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Inicjatywa lokalna w Częstochowie opiera się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm. Rozdział 2a). Uchwała Nr 708/XXXVIII/2013 Rady Miasta Częstochowy z 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Budżet Partycypacyjnym powstał w latach dziewięćdziesiątych w brazylijskiej miejscowości Porto Alegre. Budżet partycypacyjny potocznie zwany budżetem obywatelskim to proces decydowania przez mieszkańców na co wydać część pieniędzy z budżetu miasta. Budżet partycypacyjny polega na tym, iż mieszkańcy miasta zgłaszają swoje propozycje, a następnie decydują w głosowaniu na co przeznaczone zostaną pieniądze z puli środków publicznych. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania, które należą do zadań własnych gminy i powiatu. Mieszkańcy zatem mogą zdecydować np. jaką ulicę wyremontować, gdzie ma powstać plac zabaw lub siłownia plenerowa, bądź też zorganizować imprezę plenerową

Artykuł możesz komentować na Facebook.

Autor: Marcin Biś
Źródło: Konsultacje społeczne w Częstochowie

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze