Szukaj

dzisiaj jest 29/05/2024 08:43

Częstochowa wspiera szkolnictwo zawodowe

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca miejskiego projektu dofinansowanego z funduszy europejskich wspierający szkolnictwo zawodowe.

Projekt pn. „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.  Łączna wartość projektu to 12 mln 458 094,60 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 11 835 189,87 zł (wkładem własnym miasta będzie wykorzystanie miejskiej infrastruktury oświatowej).

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów 11 częstochowskich szkół zawodowych.

Projekt będzie realizowany w następujących szkołach zawodowych:
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa;
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta;
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego;
Zespół Szkół Ekonomicznych;
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie;
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego;
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych;
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego;
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 2 212 uczniów i uczennic, którzy otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęć specjalistycznych oraz płatnych praktyk i staży.

W ramach projektu przewidziano ponadto studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla 112 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie. Dodatkowo, w ramach projektu pn. Zawodowa współpraca zakupione zostanie doposażenie 56 pracowni zawodu w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany jest od sierpnia 2016 r. do lipca 2019 r.

W ramach projektu realizowane będą płatne staże i praktyki dla 1150 uczniów i uczennic z następujących kierunków kształcenia:

– obszar administracyjno – usługowy: technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, krawiec, tapicer, fototechnik, drukarz oraz introligator
– obszar mechaniczny: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)
– obszar budowlany: monter zabudowy i robót wykończeniowych, technik  budownictwa,monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik  urządzeń sanitarnych, technik  urządzeń
i systemów energii odnawialnej, technik geodeta
obszar elektryczno – elektroniczny: technik  elektryk, technik elektronik, monter elektronik, technik  informatyk, technik  teleinformatyk, technik mechatronik
obszar rolniczo-leśniczy: technik architektury krajobrazu
obszar turystyczno-gastronomiczny: kucharz, technik  żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik  obsługi turystycznej, technik hotelarstwa.

Projekt przewiduje finansowanie staży i praktyk w wymiarze 150 h/osobę. Dodatkowo finansowany będzie dodatek dla opiekunów staży i praktyk.

Pełną fotorelację z konferencji można zobaczyć na Naszym profilu na Facebook.

Foto: Marcin Biś
Źródło: Urząd Miasta Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze