FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Częstochowski Urząd Pracy z projektem aktywizacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy od 1 stycznia realizuje, współfinansowany ze środków europejskich, program staży, pośrednictwa pracy i dotacji dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w częstochowskiej placówce.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację aktywizacji osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie w Częstochowie lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych, które mają 18-29 lat (zwłaszcza młodzież NEET), osób samotnie wychowujących dzieci, opuszczających pieczę zastępczą, migrantów oraz osób powyżej 30 roku życia, szczególnie tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Wsparcie realizowane jest w zakresie:

• pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego,
• staży,
• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
• prac interwencyjnych.

Zainteresowani udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do doradców klienta w placówkach w Częstochowie i w Koniecpolu. Doradca określi aktualną sytuację osoby bezrobotnej, wskaże jej predyspozycje zawodowe i udzieli informacji o możliwości skorzystania z działań oferowanych w programie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie w zakładce Rynek pracy/Programy aktywizacyjne i projekty urzędu/Projekty unijne/Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – EFS+, natomiast pod opisem projektu w „Treściach powiązanych” znajdują się informacje o trwających naborach na poszczególne formy wsparcia.

foto/źródło: UM Częstochowy