FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Budowa połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską

Połączenie ul. Korfantego z ul. Bugajską to kluczowe zadanie dla optymalizacji obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych oraz stworzenia wygodnego turystycznego połączenia „rowerowego” z Olsztynem i całą Jurą. Inwestycja jest realizowana kosztem 59 mln zł.

Połączenie będzie także komunikacyjną alternatywą połączenia z Drogą Krajową nr 46 dla mieszkańców Częstochowy.
Inwestycja obejmuje budowę drogi łączącej ul. Korfantego z ul. Bugajską o długości 1,8 km od skweru Lotników do ul. Bugajskiej, 2 łącznic o długościach 197 i 234 m oraz przebudowę drogi krajowej DK-46 na długości 345 m.

Zasadniczy zakres prac to wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym niezbędnych łączników i łączni. W ramach inwestycji budowany będzie nowy wiadukt kolejowy pod torami relacji Częstochowa – Kielce oraz wiadukt drogowy w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo–rowerowym. Elementami zadania jest także budowa odwodnienia oraz przebudowa sieci: wodociągowej i gazowej, budowa pełnego oświetlenia drogowego, przebudowa kanalizacji kablowej, budowa kanału technologicznego, budowa infrastruktury przystankowej oraz zagospodarowanie zieleni.

Realizacja zadania kosztuje 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane przez miasto z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu, a pozostała kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych miasta. Zakończenie inwestycji – zgodnie z umową – to październik 2024 r. Wykonawcą prac wybranym w procedurze przetargowej jest firma Strabag.

15 lutego plac budowy połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską odwiedził prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Spotkał się tam z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg (z zastępcą dyrektora Piotrem Kurkowskim), inspektorami nadzoru oraz przedstawicielami wykonawcy, obecnymi na radzie technicznej budowy.

W ramach inwestycji m.in. przygotowany jest już ślad nowej drogi, wybrany został także przez wykonawcę sposób montażu nowego wiaduktu kolejowego, który ma zminimalizować przerwę w kursowaniu pociągów, co zmniejszy także koszt odszkodowań na rzecz PKP.

Przypomnijmy, że przed kilkoma laty Częstochowa zrealizowała  budowę pierwszego odcinka ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, poprawiającą komunikację w strefie aktywności gospodarczej, której kontynuacją jest obecne przedłużenie ulicy do ulicy Bugajskiej (w przebiegu DK-46).

Bardziej szczegółowy zakres obecnego zadania – połączenie ul. Korfantego (od skweru Lotników) z ul. Bugajską (na podstawie dokumentacji przetargowej):
– wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych (nasypów i wykopów) wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz zabezpieczeniem skarp nasypu okrywą z materiałów biodegradowalnych,
– wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych projektowanej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym:
1) łącznika Korfantego z Bugajską (1810 m) – drogi klasy „Z”, z jezdnią o szerokości 7 m (szerokość pasa ruchu 3,5 m), poboczem o szerokości 1 m, zieleńcem o szerokości 3,5 m, ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 4 m z betonu asfaltowego oraz chodnikiem;
2) odcinka drogi DK-46 – ul. Bugajskiej (345 m), drogi klasy GP o szer. pasa ruchu 3,5 m;
3) dwóch łącznic dwupasowych, dwukierunkowych (długości 197 m i 234 m) – jezdnie z opaskami szerokości 8 m, w tym szerokość pasa ruchu 3,5 m,
– budowa wiaduktu kolejowego na trasie relacji Częstochowa – Kielce zlokalizowanego w ciągu projektowanej drogi; wiadukt o konstrukcji dwuprzęsłowej żelbetowej, długości 29,95 m, szerokość konstrukcji wiaduktu 7,4 m (wykonawca inwestycji zawrze porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.),
– budowa wiaduktu drogowego w ciągu projektowanej łącznicy nr 2 nad ścieżką pieszo – rowerową o konstrukcji jednoprzęsłowej żelbetowej; długość obiektu 14,2 m, a szerokość konstrukcji wiaduktu 24 m,
– budowa przepustu o konstrukcji żelbetowej długości 27 m i szerokości konstrukcji przepustu 1,86 m,
– budowa półsamoczynnego systemu przejazdowego na nowobudowanym skrzyżowaniu drogi z bocznicą; w skład systemu wchodzą napędy rogatkowe, sygnalizatory drogowe, lokalne stanowisko obsługi z pulpitem nastawczym; przejazd kolejowy z płyt betonowych,
– wykonanie odcinków kanału deszczowego wraz z zabudową wpustów deszczowych, rowów chłonnych wzdłuż DK oraz projektowanych łącznic, budowa dwóch zbiorników chłonno-odparowujących, przebudowa istniejących zbiorników bezodpływowych,
– przekładka istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami branży drogowej, wykonanie bypassu na istniejącej magistrali wodociągowej, zlokalizowanej w rejonie ul. Bugajskiej,
– przekładka sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
– budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa kabli oświetleniowych,
– przebudowa kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych, kabli ziemnych miedzianych,
– budowa kanału technologicznego dł. 2,5 km,
– zamontowanie dwóch wiat przystankowych,
– wykonanie robót wykończeniowych w tym obsianie trawą pasów zieleni,
– nasadzenia drzew i krzewów oraz dwuletnia pielęgnacja pogwarancyjna nasadzeń,
– wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogi w ramach wprowadzenia docelowej organizacji ruchu oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

foto/źródło: UM Częstochowy