FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Ogłoszono przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska.

Zakres prac obejmuje m.in.:
 • budowę drogi o przekroju ulicznym 1×2. Jezdnia o nawierzchni z SMA szerokości 7,00m (2 x 3,50m). Ponadto na całym odcinku przewiduje się budowę infrastruktury pieszo – rowerowej w postaci: drogi rowerowej wraz z ciągiem pieszym, ciągu pieszo- rowerowego, ciągów pieszych.
 • przebudowę Ronda Mickiewicza, która zakłada w miejsce istniejącego ronda dwupasowego, pięciowlotowego, wykonanie ronda dwupasowego półturbinowego z pięcioma wlotami.
 • przebudowę odcinków wlotowych, krzyżujących się ulic – zmiana geometrii wlotów oraz zagospodarowania pasa drogowego z uwagi na przyjęte rozwiązania związane z wykonanieminfrastruktury pieszo – rowerowej oraz komunikacji zbiorowej.
 • na odcinku od km 0+341,80 do 0+449,18 nad istniejącymi torami stacji Częstochowa, w tym linii nr 1 relacji Katowice – Warszawa w km 230+475,70 – budowa wiaduktu drogowego zaprojektowanego z prefabrykowanej żelbetowej płyty pomostu zespolonej ze stalowym rusztem.
 • rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych
 • w km 0+545,78 budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Ogrodową i nowobudowanym połączeniem komunikacyjnym składającego się z jezdni o szerokości 7,00m z wyłączeniem odcinków na łukach poziomych gdzie przewiduje się poszerzenie pasów, jednostronnego ciągu pieszego o szerokość 2,00m., jednostronnej drogi rowerowej o szerokości 2,50m.
 • w km 0+ 629,09 przebudowa odcinka ul. Stawowej odchodzącego od ul. Małej (odcinek 53,85m) na zasadzie zjazdu publicznego.
 • w km 0+643,78 budowa przejścia pieszo-rowerowego wraz z azylem w jezdni oraz zatok autobusowych wraz z przystankami komunikacji zbiorowej.
 • w km 1+100,90 przebudowa skrzyżowania ul. Krakowskiej i ul. Księdza Wróblewskiego – istniejącego skrzyżowania trójwlotowego w miejsce którego wykonuje się skrzyżowanie typu rondo półturbinowe z czterema wlotami w celu włączenia nowobudowanego połączenia oraz uwzględniającego włączenie wewnętrznego układu komunikacyjnego dawnego kompleksu „ELANEX” (wlot zachodni).
 • budowę oraz przebudowę dojść, zjazdów i dojazdów do przyległych posesji w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej,
 • budowę miejsc postojowych przy posesjach gdzie prowadzona jest działalność usługowa.
 • przebudowę ogrodzeń – rozbiórkę istniejących oraz ich budowę w nowej lokalizacji
Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 06 lutego 2023 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 06 lutego o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy.
Więcej informacji na stronie: https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=40255564