FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miasto uchwaliło plany miejscowe umożliwiające realizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych

Weszły w życie wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z dzielnic Lisiniec, Gnaszyn-Kawodrza i Stradom związane ze strefą oddziaływania elektrowni wiatrowych zlokalizowanych przy ul. Konwaliowej.

Do dnia 16 lipca 2022 r. gminy miały możliwość uchwalenia planów miejscowych przewidujących lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) na podstawie przepisów dotychczasowych tj. bez zachowania kryterium odległościowego od elektrowni wiatrowych, które to kryterium wprowadziła ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (obowiązująca od dnia 16 lipca 2016 r.). Częstochowa skorzystała z tej drogi.

Ww. ustawa określiła zasady wyznaczania strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych i wprowadziła istotne ograniczenia nabytych praw do nieruchomości zlokalizowanych w obszarze strefy. Zgodnie z nią, po dniu 16 lipca 2019 r. nie ma możliwości wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla funkcji mieszkaniowej. Obowiązujące ograniczenia nie dotyczą natomiast funkcji innych niż mieszkaniowa oraz przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub odbudowy budynku mieszkalnego albo o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

W wyniku wejścia w życie ww. ustawy, w granicach strefy oddziaływania dwóch istniejących elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w Częstochowie, w rejonie ulicy Konwaliowej, znalazł się rozległy obszar o powierzchni ok. 300 ha. Z uwagi na to, że brak możliwości lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej m. in. w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej, Lwowskiej, Diamentowej, Osada Młyńska, w rejonie skrzyżowania ulic: Kolorowej i Rzepakowej oraz w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej, nie jest zgodny z polityką przestrzenną miasta Częstochowy – zapisaną w dokumentach kierunkowych polityki przestrzennej miasta – wykorzystane zostały możliwości prawne przewidziane w art. 15 ust. 8 ww. ustawy i przed 16 lipca 2022 r.
Rada Miasta Częstochowy uchwaliła plany miejscowe dla ww. obszarów, w których znalazły się zapisy umożliwiające realizację zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez zachowania kryterium odległościowego od elektrowni wiatrowych.

Z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce INWESTOR – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej :

– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Lisiniec i Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej (obszar nr 1) tutaj

–  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Diamentowej oraz Osada Młyńska (obszar nr 2)   tutaj

– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulicy Rzepakowej (obszar nr 3) tutaj

– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej (obszar nr 4) tutaj

foto/źródło: UM Częstochowa