FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Program Działań na Rzecz Seniorów w Częstochowie

Podczas ostatniej sesji częstochowski radni przyjęli Program Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowie do roku 2030.

Program ten wyznacza działania służące poprawie jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zapobieganiu wykluczenia ze społeczeństwa, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów. Stanowi on podstawę do wdrażania trwałych i systemowych rozwiązań na rzecz częstochowskich seniorek i seniorów.

Dokument jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Częstochowie do roku 2030 oraz z Programem Wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Procesy związane z wydłużającym się systematycznie czasem trwania życia oraz ciągłe zmiany w strukturze demograficznej ludności wymagają odpowiedzialnego oraz kompleksowego podejścia do polityki senioralnej i wdrożenia programów, które zapewnią godną, bezpieczną i aktywną starość, a także przyczynią się do poprawy i podniesienia jakości życia osób w wieku senioralnym.

foto/źródło: UM Częstochowa