FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Od nowego roku rozszerzono zakres działania Centrum Usług Komunalnych

foto: UM Częstochowa

Kilka uchwał związanych z jego funkcjonowaniem podjęła Rada Miasta. Rozszerzono zakres działania CUK – zmiany mają m.in. usprawnić koordynację prac w sferze utrzymania porządku na zielonych terenach miasta.

Dotychczas zadania własne Gminy Miasto Częstochowa wykonywane przez CUK –  i określone w jego statucie –  obejmowały prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację określonych usług, nadzorowanie i kontrolę sposobu realizacji tych usług (z zakresu działalności CUK), rozliczanie finansowe podmiotów dostarczających takich usług na rzecz miasta oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie. Teraz ta lista wydłużyła się o

Po zmianach, które radni wprowadzili w uchwale z grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Komunalnych, jej działalność – obok utrzymania czystości i porządku w mieście oraz pielęgnacji miejskiej zieleni – obejmie również utrzymanie rowerów miejskich i zarządzanie nimi, a także utrzymanie placów rekreacji ruchowej, placów zabaw, fontann, małej architektury i zarządzanie tymi obiektami.

W ramach utrzymania czystości i porządku w mieście, do zadań Centrum  będzie należało tworzenie i nadzorowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w tym punktów stacjonarnych – z wyjątkiem tego, które znajduje się na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z .o.o. w Sobuczynie.

Lista związanych z utrzymaniem czystości i porządku zadań realizowanych przez CUK została wydłużona. A zatem Centrum będzie prowadzić też Biuro Obsługi Deklaracji – częstochowianie będą mogli dzięki niemu realizować czynności, wynikające z obowiązujących w mieście przepisów dotyczących systemu gospodarowania odpadami, a także przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. CUK będzie też prowadził postępowania administracyjne oraz windykacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do jego zadań będzie też należało sprawowanie kontroli nad prowadzeniem właściwej gospodarki odpadami w Częstochowie.

Jeśli chodzi o obszar pielęgnacji zieleni, zadania CUK poszerzyły się o podejmowanie działań związanych z  rozwojem, rewaloryzacją i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej oraz prowadzeniem remontów i inwestycji w tym zakresie.

Dyrekcja CUK otrzymała też upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami czy zapewnienia porządku w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości. Da to możliwość prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, a także wykonywania czynności sprawdzających wynikających z ordynacji podatkowej.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

foto/źródło: UM Częstochowa