FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Władze samorządowe Częstochowy i okolic wystosowali do Ministra Infrastruktury list w sprawie węzła drogowego DK-1 – DK-46 w ul. Bugajskiej

foto: UM Częstochowa

Władze samorządowe Częstochowy i okolic nadal walczą o środki na realizację węzła drogowego DK-1 – DK-46 w ul. Bugajskiej. Inwestycja odciążyłaby DK-1 przy wyjeździe z Częstochowy, byłaby też korzystna dla rozwoju gospodarczego subregionu.    

Prezydent Częstochowy, starosta Powiatu Częstochowskiego, burmistrz Koniecpola oraz wójtowie Olsztyna, Janowa, Przyrowa i Lelowa wystosowali do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka wspólny list, w którym powołując się na wcześniejsze wystąpienia i spotkania, ponawiają prośbę o pomoc w dofinansowaniu inwestycji „Budowa węzła drogowego alei Wojska Polskiego (DK-1) wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”.

Autorzy listu wskazują, że – zgodnie z deklaracjami strony samorządowej – przygotowana została dokumentacja umożliwiająca rozpoczęcie procesu projektowego i budowlanego tej inwestycji. Opracowany na zlecenie Miasta Częstochowy program funkcjonalno-użytkowy, wraz z prawomocną decyzją środowiskową, zaprezentowany w Ministerstwie w maju 2019 r., jest podstawą  do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Warunkiem jest znalezienie źródeł finansowania projektu. Strona samorządowa liczyła na wpisanie Bugajskiej na listę inwestycji kluczowych i ujęcie jej w planach lub programach budowy dróg krajowych.
Dlatego samorządowcy z niepokojeniem przyjmują przedstawiony ostatnio przez Ministerstwo Infrastruktury Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030, w którym pominięto inwestycje na drogach krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Sygnatariusze listu przywołują zatem ponownie swoje argumenty:
(…) Proponowana przez nas do realizacji inwestycja stanowi rozwiązanie problemów transportowych na sieci strategicznej w ujęciu regionalnym. Budowa wspomnianego węzła ma kluczowe znaczenie dla rozwoju północnej części województwa śląskiego w tym dla inwestycji w rozwój gospodarczy regionu tak bardzo potrzebny w sytuacji spustoszeń w gospodarce, jakie sieje epidemia COVID-19. Ponadto realizacja inwestycji jest kluczowym elementem dostępności i rozwoju gospodarczego wszystkich gmin położonych wzdłuż DK-46 stanowiących jednocześnie historyczny szlak staropolski. Są to gminy takie jak: Olsztyn, Janów, Przyrów, Lelów, Koniecpol.

Samorządowcy przypominają także, co skłoniło Częstochowę i okoliczne samorządy do podjęcia działań w celu doprowadzenia do realizacji istotnej, nie tylko dla subregionu, inwestycji. Przywołują plany PKP, przedstawiają uwarunkowania terenowe, wyniki badań natężenia ruchu i sytuacje blokowania ruchu na DK-1, będącej elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), z powodu braku węzła ul. Bugajskiej.
W ich ocenie jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu jest wybudowanie drogi krajowej DK-46 na odcinku od granicy Miasta Częstochowy z Gminą Olsztyn do drogi krajowej nr 1 po nowym śladzie. Miałaby być to droga o długości około 2,1 km, wymagająca realizacji dwóch obiektów inżynieryjnych nad rzeką Wartą i linią kolejową relacji Częstochowa – Zawiercie, budowy węzła drogowego DK-1 z DK-46 oraz ewentualnej przebudowy istniejącego obiektu nad bocznicą kolejową dawnej Huty Częstochowa S.A.

Inwestycja stanowiłaby jeden z elementów kompleksowej przebudowy drogi krajowej DK-46 w granicach Częstochowy. Jej celem jest udrożnienie DK-46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego na linii Opole – Kielce poza obręb zwartej zabudowy miejskiej (w tym roku rozpoczyna się „unijna” rozbudowa DK-46 przy wyjeździe na Opole). Ma to istotne znaczenie dla poprawienia przejezdności całej sieci drogowej północnej części Województwa Śląskiego i połączenia jej z województwami sąsiednimi.
Razem z przebudową DK-1 w Częstochowie (współfinansowaną w obecnej perspektywie unijnej) oraz będącą w planach budową przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej stanowią element kompleksowej zmiany przebiegu DK-46 w granicach miasta. Zadania te są zgodne z polityką transportową kraju z punktu widzenia spójności i efektywności komunikacyjnej.

Udrożnienie skrzyżowania ma również znaczenie dla dostępności terenów inwestycyjnych położonych na obszarze dawnej Huty Częstochowa, gdzie powstają nowoczesne zakłady, tworząc nowe miejsca pracy i zapewniając rozwój gospodarczy regionu. Blokujący się zjazd na DK-46 nie zachęca inwestorów do przenoszenia się na tereny pohutnicze, a zakłady, które już powstały, korzystają głównie z dojazdów od strony ulicy Legionów lub alei Pokoju, zwiększając ruch ciężarowy na ulicach miasta.

W końcu listu samorządowcy konkludują:
Mając na uwadze złożoność narastającego problemu komunikacyjnego w południowo-wschodniej części Miasta Częstochowy oraz sprzyjających warunków jego rozwiązania przy okazji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowy linii kolejowej nr 1 relacji Częstochowa – Zawiercie, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o znalezienie sposobu na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji ze środków z budżetu państwa lub ze środków zewnętrznych w postaci dofinansowania unijnego.

foto/źródło: UM Częstochowa