FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miasto planuje kolejną dużą inwestycję odwodnieniową na terenie dwóch dzielnic: Tysiąclecia i Kiedrzyna

foto: UM Częstochowa

Częstochowa planuje kolejną dużą inwestycję odwodnieniową na terenie dwóch dzielnic: Tysiąclecia i Kiedrzyna, na którą chce pozyskać środki europejskie. Odwodnienie zlewni ul. Traugutta wraz budową drogi ma uregulować gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi w tym rejonie miasta.  

Planowany do realizacji w latach 2021-22 projekt przewiduje budowę ulicy Traugutta w dzielnicach Tysiąclecie (od ul. Kisielewskiego do ul. Łódzkiej) i Kiedrzyn (za skrzyżowaniem z ul.  Łódzką w kierunku zachodnim). W ramach inwestycji zakłada się budowę drogi o długości ok. 1360 m i szerokości 5,5 m wraz z budową odwodnienia. Mają powstać  dwa kanały deszczowe odprowadzające wody opadowe do istniejącego już kanału na skrzyżowaniu z ul. Kisielewskiego, a poza tym układ podczyszczania (separatory z osadnikami) oraz zbiornik retencyjny chłonno-odparowujący, do którego odprowadzane będą wody opadowe. W ramach zadania planuje się również wybudowanie chodników dla pieszych, zjazdów na tereny przyległe i oświetlenia ulicznego. Zakres projektowanych robót obejmuje także przebudowę kolidujących sieci gazociągowych, energetycznych i teletechnicznych. Ponadto przewiduje się przebudowę istniejących skrzyżowań ulicy Traugutta z przyległymi ulicami (Brzechwy, Mierosławskiego, Grochowskiego, Kołakowskiego, Marjańskiej, Łódzkiej i Ludowej).

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi wzdłuż ulicy Traugutta, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów.

Miasto zamierza się starać o dofinansowanie projektu pn. „Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok. 23,2 mln zł,  w tym planowane dofinansowanie to 11,4 mln, a udział środków własnych 11.8 mln zł. Przewidywany poziom dofinansowania to 85% wartości kosztów kwalifikowanych zadania związanego bezpośrednio z odwodnieniem.
Rada Miasta przyjęła na ostatniej sesji uchwałę dotyczącą upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia projektu do realizacji, co jest niezbędne w staraniach o środki unijne.

Przypomnijmy, że miasto realizuje obecnie inwestycję odwodnieniowo-drogową w dzielnicy Północ. Oprócz kanalizacji deszczowej obejmuje ona m.in. rozbudowę ul. św. Brata Alberta. W latach 2018 i 2019 zakończyły się inwestycję związane z odwodnieniem części dzielnic Grabówka i Kiedrzyn. Łącznie te trzy strategiczne inwestycje odwodnieniowe realizowane w ostatnim czasie w mieście (z dofinansowaniem unijnym), to zadania wartości 50 mln zł (koszt wraz z częściami drogowymi tych inwestycji finansowanymi wyłącznie ze środków miejskich).

foto/źródło: UM Częstochowa