FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Po wyborach uchwalili podatki. Podwyżka za nieruchomości

Rada Miasta Częstochowy na nadzwyczajnej sesji w dniu 30 października uchwaliła stawki podatków lokalnych na 2019 r. Podniesiono podatki od nieruchomości, pozostałe utrzymano w górnych limitach

Rada miasta na sesji 30 października uchwałami przyjęła propozycje prezydenta bez zmian, a więc utrzymano wszystkie stawki podatków lokalnych z wyjątkiem podatków od nieruchomości, które podniesiono.

Podatki lokalne 2019

Prezentujemy stawki obowiązujące w 2019 r.

Od gruntów
 • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,92 zł/1m2 powierzchni.
 • Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,68 zł/1 ha powierzchni.
 • Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,49 zł/1 m2 powierzchni.
 • Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,07 zł/1 m2 powierzchni.
 • Pod hałdami powstałymi wskutek wysypywania urobisk kopalnianych, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Tr” lub „Ba” z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 0,11 zł/1 m2 powierzchni.
Budynki
 • Mieszkalne: 0,73 zł/1 m2 powierzchni użytkowej.
 • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 22,35 zł/1 m2 powierzchni użytkowej.
 • Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,91 zł/1 m2 powierzchni użytkowej.
 • Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,75 zł/1m2 powierzchni użytkowej.
 • Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,85 zł/1m2 powierzchni użytkowej.
 • Przeznaczone wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w budynkach wielorodzinnych niepodpiwniczonych: 0,74 zł/1 m2 powierzchni użytkowej.
Budowle

2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Górne stawki

Choć podwyżkę stawek podatków od nieruchomości określa się, jako rewaloryzację 3%, to należy pamiętać, że stawka ta, jak i inne, oscylują przy maksymalnej dopuszczonej prawem stawce, co zauważa poseł Tomasz Jaskóła:

– W Częstochowie wszystkie stawki podatków lokalnych utrzymywane są w maksymalnych limitach określonych ustawami – grzmiał w czasie minionej kampanii wyborczej.

Należy oczywiście wspomnieć, że uchwałę podjęła ustępująca Rada Miasta, jednak jak zauważa Jaskóła: – Jakie to ma znaczenie? Stawki uchwalono na wniosek prezydenta. Większość głosujących ZA dostała się do rady – skwitował.