FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Stypendia szkolne – wnioski tylko do piątku

Tylko do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Mogą z nich skorzystać uczniowie uzdolnieni, lub znajdujący się w szczególnie trudnej informacji finansowej

Stypendia są formą pomocy pieniężnej udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Mogą też wspomagać edukację uczniów zdolnych. W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej obowiązuje próg dochodowy.

Obecnie, w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł.

Uwaga! Świadczenie z programu populacyjnego „Rodzina 500+” nie jest brane pod uwagę.

Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Procedura pozyskania

Aby uzyskać stypendium, należy wypełnić wniosek, druk którego dostępny jest w szkole, lokalnym oddziale MOPS lub na stronie internetowej MOPS [link]. Wypełniony dokument składany jest w szkole.

Termin: 1 do 15 września – dla szkół do poziomu średniego oraz do 15 października dla kolegiów nauczycielskich i kolegiów językowych.

Wniosek wypełnić musi:

  • rodzić lub opiekun prawny – dla dziecka niepełnoletniego
  • pełnoletni uczeń
  • dyrektor szkoły

Stypendia przysługują:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Środki ze stypendiów rozliczane będą tylko na podstawie faktur, o braniu których należy zawsze pamiętać.

Inne formy pomocy

Uczniom przysługują również inne formy pomocy w szkole. Są to:

  • zasiłki szkolne
  • dożywianie

Szczegóły pomocy oraz warunki jej przyznania opisano na stronie internetowej miasta [link].