FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Ogłoszono przetarg na rewitalizację Placu Pamięci Narodowej

Centrum Usług Komunalnych ogłosił przetarg na rewitalizację Placu Pamięci Narodowej. W ramach inwestycji powstanie nowa zieleń.

Celem inwestycji jest rewitalizacja placu, wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej z zachowaniem pierwotnych założeń projektowych stanowiących podstawę do opracowania projektu Placu Pomnika. Wprowadzane elementy zieleni mają stanowić uzupełnienie kompozycyjne placu zachowując jego pierwotny charakter.

Zakres robót obejmuje m.in.: niwelację terenu, uporządkowanie terenu, przycięcie drzew i krzewów, wykonanie nawierzchni z tłucznia i kostki brukowej, korektę układu ścieżek, demontaż wskazanych w dokumentacji nawierzchni granitowych, przeniesienie masztu flagowego, wykonanie oświetlenia terenu i oraz iluminacji zieleni, demontaż istniejących elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci), montaż nowych elementów małej architektury (ławek, koszy, stojaków rowerowych), wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, odtworzenie trawników, czy nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2022r., do godz. 10:00 .