FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

foto: UM Częstochowa

Wnioski o stypendium dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie można składać w szkołach od 1 do 15 września. Przypominamy także o możliwości skorzystania z dożywiania oraz zasiłków szkolnych. 

STYPENDIA SZKOLNE

– to pomoc finansowa udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także by wspierać edukację uczniów zdolnych. Stypendia przyznawane mogą być zarówno uczącym się dzieciom i młodzieży, jak i osobom dorosłym (zazwyczaj nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).

Aby otrzymać stypendium, w rodzinie powinna zostać zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE
Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?

 • Należy złożyć wniosek (można go pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie).
 • Wydawaniem decyzji i wypłatą środków w Częstochowie zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkołach.
 • Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

WAŻNE TERMINY

 • Uwaga! Obowiązują ściśle określone w ustawie terminy.
 • Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września.
 • Jedynie słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów dla pracowników służb społecznych, mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

 • MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy.
 • Rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są także do przedstawienia informacji o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.
 • Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

FORMA STYPENDIUM. NA CO MOŻE BYĆ WYDATKOWANE.
Stypendium jest pomocą finansową przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej (zazwyczaj dwa semestry danego roku szkolnego).  Jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków i faktur za dokonane zakupy.
Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z edukacją – ich katalog został określony w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, który można znaleźć na stronie: www.mops.czestochowa.pl.
Może być to między innym: całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM – SZCZEGÓŁY
Przypomnijmy, stypendium przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe tj. 528 zł na osobę;
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • uczniom klas zerowych.

INNE FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW

ZASIŁKI SZKOLNE
W okresie trwania nauki uczniowie mogą skorzystać także z zasiłku szkolnego. To jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
Ważne!  Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

DOŻYWIANIE
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach mogą skorzystać także z pomocy w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Aby otrzymać pomoc w postaci gorącego posiłku należy złożyć wniosek we właściwym Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Wniosek o dożywianie w szkole można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

O taką pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. Kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 792 zł na osobę w rodzinie.
Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają, i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

KONTAKT
W przypadku pytań dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Usług Środowiskowych, która znajduje się w siedzibie MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 34 372 42 20.

W sprawie dożywiania w szkole prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej:

 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1, tel. 34 370 94 04;
 • Rejonowy Zespól Pomocy Społecznej Nr 2, tel. 34 344 49 44.

foto/źródło: UM Częstochowa