FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Raport z badania bezdomności

Prezentujemy raport z badania bezdomności, jakie przeprowadzono w połowie lutego. Odnotowano niewielki spadek, ale zjawisko nadal niestety istnieje.

Za Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prezentujemy raport z badania bezdomności przeprowadzonego w połowie lutego. Tekst poniżej jest przedrukiem, błędy pochodzą od autora raportu.

***

Raport

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku stwierdzono w Częstochowie liczbę 351 osób bezdomnych – o 20 osób mniej niż przed rokiem.

Badaniem przeprowadzono w jednym czasie, we wszystkich miejscach w których osoby bezdomne mogą przebywać. Dotyczyło zarówno placówek o charakterze instytucjonalnym (m.in. noclegownia, ogrzewalnia, schroniska, ośrodki wsparcia, placówki medyczne, zakłady karne) – przebywało w nich łącznie 316 osób – oraz miejsc poza placówkami instytucjonalnymi ( m.in. miejsca niemieszkalne, altany, pustostany) w których przebywało w trakcie badania 35 osób.

W trakcie badania ogólnopolskiego, oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych przeprowadzono ankietę, dzięki której możliwe jest uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Wynik ten pozwala na jeszcze dokładniejsze planowanie i prowadzenie działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska w gminie.

Badanie pokazało, że większość badanych (aż 81%) to mężczyźni. Przeważająca liczna osób bezdomnych jest wieku między 41 a 60 rokiem życia. Większość osób bezdomnych ma wykształcenie zawodowe oraz podstawowe, 6 osób podało wykształcenie wyższe.

Analiza ankiet wskazała także najczęstsze przyczyny bezdomności identyfikowane przez osoby dotknięte tym problemem. Według ankietowanych osób było to:

  • mężczyźni: eksmisja, wymeldowanie z mieszkania, konflikt rodzinny, uzależnienie od alkoholu, rozpad związku.
  • kobiety: konflikt rodzinny, przemoc domowa, rozpad związku oraz eksmisja, wymeldowanie z mieszkania.

Głównym źródłem dochodu osób bezdomnych są zasiłki z pomocy społecznej (37%), zbieractwo (15%), renta/emerytura (14%), żebractwo (7%). Bez dochodu pozostaje 23% osób bezdomnych.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co 2 lata. W Częstochowie od 2012 r. odbywa się corocznie ze względu na wojewódzkie badanie, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim.

Poprzednie badanie (wojewódzkie) odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie Częstochowy przebywało 371 osób bezdomnych.

Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Współrealizatorami badania są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m.in. Straż Miejska, Policja (dwa patrole przeprowadziły wraz ze streetworkerami badanie w miejscach niemieszkalnych i poza instytucjami), organizacje pozarządowe, streetwokerzy, placówki służby zdrowia, Areszt śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji Kryzysowej, Izba Wytrzeźwień. Tegoroczne badanie przebiegło sprawnie i bez żadnych zakłóceń.