FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Nabór uczniów do klas pierwszych

Rozpoczęto rekrutację uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych, który odbywa się drogą elektroniczną. System preferuje nabór w ramach obwodu, ale dopuszczalne są odstępstwa.

Rozpoczął się elektroniczny nabór uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja odbywa się w ramach obwodu danej szkoły. Kandydat spoza obwodu zostanie dopuszczony do rekrutacji tylko wówczas, kiedy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Zakończenie naboru nastąpi 15 marca o godz. 15:00.

Nabór realizowany jest drogą elektroniczną, jednakże jeżeli rodzic lub opiekun nie ma możliwości zgłoszenia dziecka tą drogą, to może zgłosić się do dyrekcji danej szkoły osobiście celem uzyskania szczegółowej instrukcji postępowania.

Zasady rekrutacji

Urząd Miasta informuje o zasadach prowadzonego naboru:

 • Nie ma znaczenia kolejność składania lub uzupełniania zgłoszeń pod warunkiem dotrzymania terminów.
 • System pozwala na kandydowanie do trzech oddziałów (klas) jednocześnie, ale trzeba wskazać preferencję.
 • Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych przeprowadzona jest odrębnie. Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą zgłosić się osobiście do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam złożyć wnioski.

Szczegółowe zasady

Poniżej prezentujemy przedruk szczegółowych zasad przekazanych przez magistrat:

(Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych).

 1. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 oddziały klas I szkół podstawowych.
 3. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej.
 4. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i wypełniają go odręcznie.
 5. Podpisany przez rodziców zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej – niezależnie od sposobu wypełnienia – oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 1 marca 2019 r do 15 marca 2019 r. w czasie pracy placówki.
 6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 5 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 7. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej.
 8. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 9. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 10. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 11. Wniosek rozpatruje powołana w szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 13. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.
 14. Przydział dzieci do konkretnych klas I w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 15. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe nadal będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019

godz. 9:00 do 15.03.2019 godz.15:00

od 13.05.2019

godz. 9:00

do 21.05.2019

godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

08.03.2019

16.05.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

11.03.2019

godz. 15:00

17.05.2019

godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 do 29.03.2019

od 13.05.2019 do 24.05.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.04.2019 godz. 15:00

31.05.2019

godz. 15:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 05.04.2019

godz. 9:00 do 09.04.2019 godz. 15:00

od 3.06.2019

godz. 9:00 do 06.06.2019

godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.04.2019 godz.15:00

07.06.2019 godz.15:00

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego.