FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi Komunikacja

Zamkną dla samochodów III Aleję. Kiedyś…

Od pamiętnych konsultacji społecznych dotyczących ruchu kołowego w III al.NMP minęły 4 lata, a nadal nic w tej przestrzeni nie uległo zmianie. Decyzja o zamknięciu deptaka dla pojazdów warunkowana była remontami dróg

Autobus w III al.NMP przed remontem
Autobus w III al.NMP przed remontem

Po remoncie III alei Najświętszej Maryi Panny przeprowadzonym jeszcze w okresie kadencji prezydenta Tadeusza Wrony po długich rozważaniach zdecydowano o sezonowym zamykaniu nitki południowej na okres lata. Wzdłuż nitki północnej nie było wówczas żadnych lokali gastronomicznych, więc jako strona mniej atrakcyjna mogła służyć za drogę dojazdową i parking. W owym czasie obserwować można było tłumy odwiedzające kawiarenki i restauracje. Taki stan rzeczy nie spodobał się części przedsiębiorców i właścicieli kamienic, skutkiem czego z ich inicjatywy przeprowadzono referendum ws. odwołania Tadeusza Wrony z urzędu. Komisarz miasta – Piotr Kurpios – utrzymał jednak wprowadzone wcześniej rozwiązanie.

K. Matyjaszczyk [M.Biś]
K. Matyjaszczyk [M.Biś]

Po wyborach samorządowych w 2011 roku nowy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zdecydował już o całorocznym utrzymaniu ruchu kołowego po obu stronach deptaka. Pomimo, że pozorna dostępność lokali po południowej stronie wzrosła, to część przedsiębiorców w jednej z sond przeprowadzonych przez lokalną stację radiową mówiła o spadku liczby klientów. Również w dyskusji publicznej przeważały głosy krytykujące nowe rozwiązanie komunikacyjne.

Wspólny dla obu prezydentów jest brak komunikacji miejskiej. Efektem tego niezrozumiałego rozwiązania jest widoczny dziś wzrost samochodów poupychanych w podwórzach południowej strony III Alei.

Konsultacje i głos mieszkańców

Ratusz, pl. Biegańskiego
Ratusz, pl. Biegańskiego

W dniu 18 marca 2013 r. niejako w odpowiedzi na liczne głosy krytyczne odnoszące się do rozwiązania prezydenta Matyjaszczyka Urząd Miasta przeprowadził pierwszy etap konsultacji społecznych. W sali reprezentacyjnej Ratusza spotkały się dwie strony optujące za przeciwnymi rozwiązaniami. Dyskusję zwaśnionych stron łagodził moderator.

Zwolennicy utrzymania ruchu trwali przy twierdzeniu o zwiększeniu dostępności obiektów przy III Alei po przywróceniu ruchu i utracie konkurencyjności na rzecz Galerii Jurajskiej w przypadku zakazu wjazdu. Z kolei zwolennicy zamknięcia deptaka dla ruchu – nawet w formie wprowadzonej przez Tadeusza Wronę – pokazywali funkcjonujące analogiczne rozwiązania z krajów rozwiniętych. Pojawił się także temat przywrócenia komunikacji miejskiej.

ZOBACZ PREZENTACJĘ Z 2013 ROKU ⇒

Ustalono, że w ramach II etapu konsultacji zostanie przeprowadzona ankieta wśród wszystkich zainteresowanych tematem mieszkańców, która da do wyboru jeden z trzech wariantów: całkowite zamknięcie dla ruchu, sezonowe zamknięcie dla ruchu nitki południowej, całkowite otwarcie dla ruchu. W każdej z opcji ankietowani mieli możliwość zaznaczenia żądania przywrócenia funkcjonowania komunikacji miejskiej.

ZOBACZ WYNIKI ANKIETY ⇒

Pośród 1738 ankiet za całkowitym zamknięciem III Alei dla ruchu kołowego opowiedziało się 798 respondentów, a 407 z nich wskazało także przywrócenie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Z kolei za zamknięciem nitki południowej opowiedziało się 351 ankietowanych, z czego 174 chciało tego przez cały rok, zaś 167 tylko na okres letni. Także i tutaj pojawiła się zgoda na funkcjonowanie komunikacji miejskiej – 172 osoby. Całkowitego otwarcia trzeciej al. NMP dla samochodów oczekiwało 589 badanych, spośród których 426 opowiedziało się za przywróceniem funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Interpretacje wyników

III al.NMP | fot.M.Biś
III al.NMP | fot.M.Biś

Jako, że żadna ze skrajnych opcji nie zdobyła zdecydowanej większości stronników, to pojawiły się dwie interpretacje – pierwsza mówiła, że do 589 zwolenników utrzymania ruchu kołowego należy doliczyć tych opowiadających się za częściowym wpuszczaniem samochodów, bo ich głosy nawiązują jednak do istoty sposobu przemieszczania się, czyli pojazdem.

Druga interpretacja ciążyła ku zamknięciu, przy czym medialnie została złagodzona na rzecz pierwotnie funkcjonującego rozwiązania Wrony, czyli całkowicie otwarcie dla samochodów mniej atrakcyjnej strony północnej, a sezonowym zamykaniem strony południowej, bowiem zimą ogródki gastronomiczne i tak nie funkcjonują.

Prezydent Matyjaszczyk zadeklarował wówczas, że wolę mieszkańców musi zaakceptować i III Aleję dla ruchu zamknie, ale nie od razu. Przede wszystkim sezon letni już trwał, a jak wtedy stwierdził: – Nie zmienia się reguł w czasie gry  –  powiedział mając na myśli działania restauratorów podjęte w oparciu o obowiązującą wtedy organizację ruchu. Miało to nastąpić po zakończeniu remontu okolicznych dróg, aby nie korkować tej części miasta.

III Aleja po czterech latach

Pielgrzymka - fot. M. Biś
Pielgrzymka – fot. M. Biś

Mamy 2017 rok, wybudowano przedłużenie Śląskiej koło dawnego Urzędu Wojewódzkiego, dawno zakończono remont I i II Alei, wyremontowano ul.Racławicką, a nawet ul.Nadrzeczną i Warszawską. W III Alei nadal jeżdżą samochody i to już niemal bez jakichkolwiek ograniczeń. Parkowanie odbywa się nie tylko skośnie wbrew oznakowaniu, ale poza miejscami wyznaczonymi – nawet pod ścianami kamienic i na przelotkach poprzecznych (zwłaszcza w pobliżu gimnazjum).

Mieszkańcy wykorzystując mechanizm Budżetu Obywatelskiego bronią się przed samochodami jeżdżącymi w poprzek poprzez montaż słupków uniemożliwiających wjazd na te przelotki, których konstrukcyjnie nie przeznaczono do jazdy.

ZOBACZ ARTYKUŁ ⇒

Zniwelowano w ten sposób skutki niedostatecznego oznakowania III Alei, które wbrew pozorom nie zabrania zawracania w dowolnym miejscu. Pomimo, że samochodem można wjechać i zaparkować, MZDiT wydaje zgody na wystawianie obszernych ogródków gastronomicznych, wskutek czego piesi korzystający z południowej pierzei mają do dyspozycji niekiedy metr chodnika – i to pod warunkiem, że obok samochody stoją zaparkowane prawidłowo, czyli równolegle.

Konsultacje do skutku

Urząd Miasta Częstochowy [M.Biś]
Urząd Miasta Częstochowy [M.Biś]

W czasie spotkania mieszkańców dzielnicy Śródmieście z lokalną Radą Dzielnicy i Prezydentem Miasta w dniu 13 czerwca br. pojawiło się pytanie o termin wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów w III Alei. Okazuje się, że Prezydent pamięta o konsultacjach i swojej deklaracji o wprowadzeniu werdyktu mieszkańców w życie po zakończeniu remontów.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przytoczył zebranym swoją deklarację i przypomniał, że nadal trwa budowa łącznika ulic Racławickiej ze Staszica, bowiem obecnie trzy posesje miałyby odcięty dostęp do sieci dróg po wprowadzeniu zakazu ruchu. Zapowiedział, że rozstrzygnięcie nastąpi po zakończeniu budowy łącznika: – Wtedy przeprowadzone zostaną ponowne konsultacje, ale już w systemie zero-jedynkowym, czyli mieszkańcy albo opowiedzą się za całkowitym zamknięciem, albo utrzymaniu ruchu, aby nie było już żadnych wątpliwości – stwierdził stanowczo.

Oznaczać to może, że konsultacje w sprawie formy przestrzennej III Alei zostaną odświeżone, aby mieszkańcy mogli na bieżąco wypowiedzieć się w tej sprawie.

Komunikacji miejskiej nie będzie

Autobus okazjonalny w III alei
Autobus okazjonalny w III alei

Tymczasem warto zwrócić uwagę na kwestię prawdziwego skomunikowania III Alei z resztą miasta, czyli braku komunikacji miejskiej. Za przywróceniem połączeń opowiadał się nawet poprzedni Prezes MPK Krzysztof Nabrdalik wskazując na rzecz oczywistą: – Kiedy przyjeżdża się w jakieś miejsce samochodem, to trzeba poszukać miejsca do parkowania. Z kolei z autobusu się po prostu wysiada, a ten jedzie dalej – stwierdził w czasie spotkania Komisji Infrastruktury na długo przed rzeczonymi konsultacjami.

Brak komunikacji miejskiej i naturalnego węzła przesiadkowego, który funkcjonował na styku z ulicami Pułaskiego i Popiełuszki widać po wejściu w podwórza za kamienicami nieparzystymi – wszystkie dostępne miejsca są szczelnie wypełnione samochodami. Mieszkańcy ustawili również zapory przeciwdziałające parkowaniu przez przyjezdnych. Linie funkcjonujące onegdaj w ramach jednej wiązki rozniesiono o pół kilometra na północ i południe (Jana Pawła II oraz Sobieskiego). Z dawnego węzła została efemeryda w postaci linii 12 i 16 funkcjonujących poprzecznie.

Fontanna w III al.NMP [M.Biś]
Fontanna w III al.NMP [M.Biś]

Zdecydowany kres możliwości przywrócenia komunikacji miejskiej nastąpił jednak po cichu i wbrew woli mieszkańców wyrażonej w ankiecie. Stało się to za sprawą przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu III Alei z ciągiem Pułaskiego – Popiełuszki, gdzie przesunięto tzw. strefę buforową od strony Waszyngtona ku płycie skrzyżowania. Tym samym pojazdy oczekujące tam na zielone światło blokują wjazd w III Aleję, a więc wjazd autobusu od strony komendy Policji jest już niemożliwy. MZDiT przy okazji oceny wniosku do budżetu obywatelskiego w edycji 2015 (dotyczył korekty ustawienia sygnalizacji świetlnej) wycenił koszt przesunięcia sygnalizatora na kwotę 1 miliona złotych. Wniosek w takiej sytuacji został wycofany przez autora. Innych inicjatyw zmierzających do przywrócenia komunikacji miejskiej w III Alei nie było i nie ma. Mieszkańcy podobno nie skarżą się na jej brak.

1 KOMENTARZ

Komentarze są wyłączone.