FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Częstochowianie zadowoleni z obsługi w Urzędzie Miasta

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Interesanci częstochowskiego magistratu wysoko oceniają poziom świadczonych usług w Urzędzie Miasta. Ich jakość – w opinii klientów – stoi na satysfakcjonującym poziomie. Takie wnioski wyciągnęli pracownicy Politechniki Częstochowskiej, którzy opracowali wyniki przeprowadzonego we współpracy z Urzędem Miasta badania jakości obsługi petentów UM Częstochowy. Badanie ankietowe przeprowadzono na próbie 422 respondentów w lipcu i sierpniu 2015 roku.

Na pytanie o ocenę ogólnego poziomu świadczenia usług przez Urząd zdecydowana większość respondentów oceniła go raczej wysoko (257 odpowiedzi tego typu). Tylko niecałe 5% wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo nisko” lub „raczej nisko”.  Taki wysoki poziom oceny utrzymuje się od kilku lat.

Oceniając czytelność informacji o zasadach załatwiania spraw w Urzędzie, zdecydowana większość respondentów uznała, że jest ona raczej dobra (w pięciostopniowej skali, to 4 punkty). Tylko niecałe 6% wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo słaba” lub „raczej słaba”.

Wyniki badań wskazują, że respondenci najczęściej dowiadują się od pracowników Urzędu gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie. Jako kolejne źródło wskazali znajomych. Strony internetowe Urzędu Miasta stanowią źródło informacji o możliwości załatwienia spraw w około 43%.

Respondenci oceniali też poszczególne elementy jakości obsługi interesantów.

Wśród ocen warunków obsługi klienta dominowała ocena „dobra” (238 odpowiedzi tego typu), tylko około 1,4% wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo źle”.

Ponad 50% osób biorących udział w badaniach „dobrze” oceniło możliwość kontaktu z odpowiednim urzędnikiem. Około 21% „średnio” ocenia tę dostępność ale w odpowiedziach pojawia się również ocena „bardzo dobra”.

Zdecydowana większość respondentów oceniła fachowość urzędników na poziomie raczej wysokim (300 odpowiedzi tego typu); około 24% badanych wystawiło ocenę „średnią”.

Respondenci oceniali także zrozumiałość przekazywanych informacji – większość z nich (305 osób) oceniło przekaz informacji przez urzędnika dobrze lub bardzo dobrze, 22% – średnio. Co ciekawe, z badań wynika, że udzielane informacje są przekazywane w sposób bardziej zrozumiały dla kobiet – oceniają ten przekaz zarówno dobrze jak i bardzo dobrze, a mężczyźni w przewadze oceniają ten przekaz średnio a nawet źle.

Szczere zaangażowanie (poświęcanie uwagi i sygnalizowanie chęci pomocy) pracowników urzędu zdecydowana większość respondentów oceniła na poziomie bardzo dobrym (18%) i dobrym (54%); tylko 1% wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo źle” i 5% „źle”.

Podobnie oceniono uprzejmość urzędników – zdecydowana większość oceniła ją na poziomie bardzo dobrym (18%) i dobrym (54%); tylko 1% „bardzo źle” i 3% „źle”.

Zdecydowana większość respondentów oceniła także na poziomie bardzo dobrym (11%) i dobrym (53%) szybkość (terminowość) załatwienia sprawy. 2% wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo źle” i prawie 10% „źle”, co pozwala  stwierdzić, że szybkość załatwienia sprawy w Urzędzie, w opinii zdecydowanej większości klientów, jest na satysfakcjonującym poziomie.

Staranność w rozpatrywaniu sprawy (dążenie do pełnego zrozumienia sytuacji) zdecydowana większość respondentów oceniła na poziomie bardzo dobrym (18%) i dobrym (52%). Tylko 1% wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo źle” i 5% „źle”.

Obiektywizm podejścia (równe traktowanie wszystkich mieszkańców) zdecydowana większość respondentów oceniła na poziomie bardzo dobrym (16%) i dobrym (51%); tylko 1% wskazań dotyczyło odpowiedzi „bardzo źle” i 6% „źle”.

Większość ankietowanych (74%) legitymowało się  wykształceniem średnim lub wyższym –  grupa ta w większości przypadków decydowała o rozkładzie odpowiedzi na poszczególne pytania.

Urząd Miasta Częstochowy bierze udział w zewnętrznym badaniu poziomu satysfakcji mieszkańca i jakości usług od kilku lat. Poprzednio badania były przeprowadzone w ramach projektu pn. „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miejskich na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”.

Wysoką jakość realizacji usług potwierdził również audit nadzoru ISO, który był przeprowadzony w listopadzie 2015 r. W związku z tym auditem Urząd Miasta Częstochowy utrzymał ważność certyfikatu na 2016 r.  Auditor wskazał liczne mocne strony systemu zarządzania jakością dotyczące m.in. zaangażowania Pełnomocnika ds. Systemu Jakości,  kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników w utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji, stałego powiększania ilości informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw w urzędzie, osiągania celów jakościowych.

Zachęcamy do odwiedzania i polubienia Naszego profilu a Facebook.

dodane przez: Marcin Biś
źródło: Materiały prasowe UM Częstochowy